28 kwietnia, 2018

Dotacje

Termomodernizacja budynku parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela
w Prochowicach wraz z modernizacją źródła ciepła.

 

Całkowita wartość Zadania brutto – 270 600,00 zł.

Wsparcie Zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

w formie dotacji       – 8 900,00 zł,

w formie pożyczki   – 156 000,00 zł.

 

Realizację zadania rozpoczęto 11 grudnia 2014r., a zakończono 25 czerwca 2015 r.

Przedmiotem zadania była termomodernizacja budynku domu parafialnego pochodzącego z przełomu XIX i XX wieku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce zdewastowanych węglowych pieców kaflowych.

W ramach termomodernizacji wykonano ocieplenie dachu i podłogi na gruncie, kompletną instalację centralnego ogrzewania, spoinowanie ścian zewnętrznych oraz dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

 

 

 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach od lat realizuje wiele projektów w tym o charakterze remontowym aby poprawić stan techniczny obiektów parafialnych. Ostatnio zakończono remont i modernizacje Domu Parafialnego

Budynek ten powstał pod koniec XIX w obok Plebanii i Kościoła i od samego początku pełnił funkcje szkoły katolickiej. Po II wojnie światowej budynek zmienił właściciela, administracja państwowa przeznaczyła go na mieszkania komunalne. Parafia odzyskała budynek w 1994 r. w bardzo złym stanie technicznym i razem z lokatorami. Po opuszczeniu budynku przez ostatniego lokatora, przez kilka lat budynek stał pusty, nie był wykorzystywany z uwagi na jego katastrofalny stan techniczny. Parafia, kierując się intencją ochrony i zachowania obiektu znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykorzystania jego części na cele społecznie użyteczne podjęła decyzje o przeprowadzeniu gruntownego i kompleksowego remontu budynku z przeznaczeniem na Dom Parafialny.

Roboty remontowo-budowalne, szacowane na ok. 450 000 zł, rozpoczęto w grudniu 2014 roku a zakończono je w II kwartale 2015r. Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne zostały sfinansowane z własnych zasobów oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dotacja w kwocie 8 900 zł oraz pożyczka w wysokości 156 000 zł). Fundusze zewnętrzne pokryły koszty budowy kotłowni gazowej oraz termomodernizacji obiektu, w tym wydatki na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

Aby jednak oddać budynek do użytkowania należy go wyposażyć w niezbędny sprzęt i urządzenia, na które już nie starczyło środków finansowych. Parafia wystąpiła więc do Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie z wnioskiem  pt. „W trosce o dziecko – zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz zakup wyposażenia do kuchni i   świetlicy środowiskowej działającej  przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach”. Fundacja KGHM przychyliła się do naszej prośby  i przyznała  darowiznę na kwotę 25.000,00 zł brutto  z przeznaczeniem na  dofinansowanie  zakupu sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń parteru Domu Parafialnego . 7 września br. została podpisana umowa pomiędzy Fundacją KGHM  Polska Miedź w Lubinie a Rzymskokatolicko Parafią p.w. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach.

Z otrzymanych środków zostaną zakupione: stoły, krzesła, naczynia, wyposażenie kuchni a także telewizor, projektor, komputer. Zakup powyższego sprzętu i urządzeń pozwoli na pełne wykorzystanie wyremontowanych pomieszczeń. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w różnych zajęciach czy spotkaniach, o których informujemy na  stronie internetowej Parafii oraz na w ogłoszeniach parafialnych podczas każdej mszy.

Proboszcz Parafii

ks. Tadeusz Dąbski